Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuisliftservice bkv

DEFINITIES:

 • De Klant: de opdrachtgever, degene die verhuisgoederen of andere roerende zaken met een verhuislift wil verplaatsen, die niet overeenkomstig Boek I, Titel 1, artikel I.1 2° Wetboek Economisch Recht (WER) wordt aanzien als Consument;
 • De Klant/ De Consument: de opdrachtgever, iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, en die overeenkomstig Boek I, Titel 1, artikel I.1 2° Wetboek Economisch Recht (WER) wordt aanzien als Consument;
 • De Dienstverlener: de door de BKV erkende opdrachtnemer, die beroepsmatig verhuisliftservices uitvoert;
 • De Liftservice: de diensten aangeboden door Dienstverlener bestaande uit (i) het transport en plaatsing van de Verhuislift, (ii) het gebruik van de Verhuislift en (iii) de bediening van de Verhuislift door een liftoperator aangesteld door Dienstverlener;
 • Verhuislift: de Verhuislift die gebruikt zal worden bij de uitvoering van de dienstverlening;
 • De Bestelbon/Getekende Offerte: de volledige opsomming van alle in het kader van de Liftservice gemaakte afspraken tussen de Dienstverlener en de Klant;
 • De Goederen: alle roerende zaken, die met de Verhuislift verplaatst moeten worden;  De BKV: een Belgische beroepsfederatie die ijvert voor kwalitatieve, correcte en professionele verhuisliftservices, verhuizingen en bewaarneming;
 • De Werkdagen: het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Artikel 1

Toepasselijkheid van de BKV Verhuisliftservice VoorwaardenAlle door de Dienstverlener gedane aanbiedingen, uitgebrachte Offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, inclusief alle (rechts-) handelingen, die in het kader hiervan worden verricht, worden beheerst door deze BKV Verhuisliftservice Voorwaarden.

Bij strijdigheid van enige bepalingen in de Offerte of Bestelbon met deze BKV Verhuisliftservice Voorwaarden, prevaleert hetgeen staat vermeld in de Offerte of de Bestelbon.

Artikel 2

Offerte – Geldigheid – Totstandkoming van de overeenkomst

Offerte

2.1 Op basis van de inlichtingen van de Klant, werkt de Dienstverlener een Offerte uit. De gegevens die door de Klant worden meegedeeld worden geacht noodzakelijk, nuttig, correct en volledig te zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.Iedere Offerte is gebaseerd op een uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Iedere Offerte heeft uitsluitend betrekking op de dienstverlening, en de omvang daarvan, zoals in de Offerte vermeld. In de Offerte is geen vergoeding voor meerwerk begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Geldigheid

2.2 Een Offerte geldt slechts voor de duur die erop wordt vermeld of, bij gebreke hieraan, voor een duur van dertig (30) kalenderdagen.

2.3 Een aanpassing en/of aanvulling van de Overeenkomst heeft slechts werking, voor zover de Dienstverlener dit schriftelijk heeft bevestigd. Alle bijkomende opdrachten vinden automatisch plaats onder dezelfde voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd bevestigd door de Dienstverlener.

2.4 Een aanvraag door de Klant, die afwijkt van een door of namens de Dienstverlener gedane Offerte, geldt als een verwerping van deze Offerte en bindt de Dienstverlener niet.

2.5 Alle door of namens de Dienstverlener bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden de Dienstverlener slechts voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door de Dienstverlener is bevestigd.

Totstandkoming van de overeenkomst

2.6 Ofwel maakt de Dienstverlener na ontvangst van het akkoord van de Klant met de Offerte een Bestelbon op, ondertekent deze voor akkoord en stuurt ze naar de Klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de Bestelbon ongewijzigd binnen de geldigheidstermijn voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de Dienstverlener. De aanvaarding wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Ofwel maakt de Dienstverlener na ontvangst van het akkoord van de Klant met de Offerte een Bestelbon op, ondertekent deze voor akkoord en stuurt ze naar de Klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de Bestelbon ongewijzigd binnen de geldigheidstermijn voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de Dienstverlener. De aanvaarding wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.7 Zolang geen ondertekende Bestelbon of Offerte voorligt, is de Dienstverlener niet gehouden de opdracht uit te voeren, noch deze voor te bereiden. Partijen zijn in voorkomend geval niet gehouden tot enige schadevergoeding aan elkaar.

2.8 Zolang geen ondertekende Bestelbon of Offerte voorligt, kan de Klant geen uitvoering van de overeenkomst afdwingen.

Artikel 3

Basisprijs – Supplementaire Kosten – BTW – Voorschot – Bijstand Liftoperator – Inlichtingen Klant – Overuren

Basisprijs

De prijs wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berekend op basis van een forfaitaire eenheidsprijs per uur en per begonnen kwartier (15 min.), te rekenen vanaf het ogenblik dat de Dienstverlener vanaf zijn onderneming vertrekt met de Verhuislift tot op het ogenblik dat de Verhuisliftservice door de Dienstverlener is afgerond. Als de Verhuisliftservice minder dan één (1) uur in beslag neemt, blijft de forfaitaire eenheidsprijs voor één (1) uur door de Klant verschuldigd aan Dienstverlener.

Kilometervergoeding

De Dienstverlener is gerechtigd een forfaitaire kilometervergoeding aan te rekenen voor verplaatsingen (i) van en naar de locatie van uitvoering van de Verhuisliftservice, te rekenen vanaf de maatschappelijke zetel van Dienstverlener, en (ii) tussen twee locaties waar de Verhuisliftservice in opdracht van de Klant wordt uitgevoerd.

Supplementaire kosten

De prijs is berekend op basis van een uitvoering tijdens de normale werkuren per dag en/of week en onder normale (werk)omstandigheden, dit wil zeggen dat de werkzaamheden doorlopend en opeenvolgend moeten kunnen worden uitgevoerd. De Dienstverlener is gerechtigd supplementaire kosten aan te rekenen voor bijkomende prestaties door abnormale omstandigheden, werktijden en moeilijkheden, voorzienbaar of onvoorzienbaar of door foutieve/niet volledige opgave van de door de Klant te bezorgen gegevens.

BTW

Als de Klant een Consument is, de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) in de Basisprijs INBEGREPEN.

Als de Klant GEEN Consument is, de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) in de Basisprijs (BTW) NIET INBEGREPEN.

Voorschot

De Dienstverlener behoudt zich steeds het recht voor een voorschot te vragen aan de Klant alvorens tot uitvoering van de Verhuisliftservice over te gaan.

Inlichtingen klant

De prijs wordt berekend op basis van de inlichtingen die de Klant verstrekt. Bijgevolg heeft de Klant de verplichting nauwkeurig alle noodzakelijke of nuttige inlichtingen te verstrekken aan de Dienstverlener, zodat deze zich een duidelijk beeld kan vormen onder welke omstandigheden de overeenkomst moet uitgevoerd worden (volume, aard, aantal, afmetingen, gewicht van de Goederen, locatie, omgeving, enz.).

Artikel 4

Prijswijzigingen: De Dienstverlener kan uitsluitend prijswijzigingen doorvoeren na de totstandkoming van de overeenkomst, die betrekking hebben op wetswijzigingen, opgelegde Cao’s, gewijzigde brandstof en transport gerelateerde kosten, transport- en spoorwegtarieven, wisselkoersen, maar enkel ten gevolge van tariefwijzigingen van de eventuele Onderaannemer(s) en/of derden volgens de bepalingen van deze algemene voorwaarden, die de Onderaannemer(s) en/of derden noodzaken deze wijzigingen door te voeren. De reden van de prijswijziging moet, op het ogenblik van de kennisneming door de Dienstverlener, aan de Klant meegedeeld worden. Dit geldt zowel voor verhoging als verlaging van de prijs.

Artikel 5

Herroepingsrecht

Annulering door de Klant/Consument

5.1 In toepassing en onder de voorwaarden van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument over een recht tot herroeping van op afstand/ buiten de verkoopruimten tot stand gekomen overeenkomsten tot levering van diensten en dit zonder opgave van redenen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de overeenkomst cf. artikel 2.6 tot stand is gekomen, tenzij de Verhuisliftservice binnen deze herroepingstermijn werd uitgevoerd op verzoek van de Consument.

5.2 De Consument heeft een termijn van veertien (14) dagen om de levering van de dienst te herroepen. Deze termijn van veertien (14) dagen gaat in de dag dat de Bestelbon – ongewijzigd – getekend is door beide Partijen ofwel de dag dat de Offerte door de Klant getekend is.

5.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument de Dienstverlener middels ondubbelzinnige verklaring, per post of per mail op de hoogte te stellen van diens beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5.4 Als de Consument de overeenkomst overeenkomstig de voorwaarden correct herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan onverwijld terug en in ider geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen nadat de Dienstverlener op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument de overeenkomst te herroepen.

Annulering door de Klant, Klant/Consument en Dienstverlener

5.5 In zoverre niet in strijd met de rechten van de Klant/Consument om de overeenkomst te herroepen, en onverlet de mogelijkheden tot annulering van de overeenkomst door de Dienstverlener zoals voorzien in artikel 10, is de partij die (vóór de overeengekomen dag van uitvoering) afziet van de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan alle schade, verliezen en kosten (alles inclusief en niets uitgezonderd) die de andere partij heeft geleden, doch niet minder dan:

 • 10% van het bedrag van aanneming bij verbreking/annulering meer dan één (1) week vóór de overeengekomen dag van uitvoering; of uur ook verwerken
 • 25% van het bedrag van aanneming bij verbreking/annulering minder dan zeven (7) dagen maar meer dan drie (3) dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering;
 • 50% van het bedrag van aanneming bij verbreking/annulering minder dan drie (3) dagen maar meer dan één (1) dag vóór de overeengekomen dag van uitvoering;
 • 100% van het bedrag van aanneming bij verbreking/annulering minder dan vierentwintig (24) uur vóór de overeengekomen dag van uitvoering.

Artikel 6

Uitvoering van de overeenkomst
Onderaannemers – Goede professioneel

Onderaannemers

6.1 Het is de Dienstverlener toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan Onderaannemers, tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk door de Klant wordt uitgesloten vóór aanvang van de overeenkomst.

Goede professioneel

6.2 De Dienstverlener handelt zoals een goede professioneel in de sector van de verhuizingen en neemt de maatregelen die, in functie van de omstandigheden, het best de belangen van zijn Klant behartigen.

Artikel 7

Verplichtingen van de Dienstverlener: De Dienstverlener is verplicht:

 • de Verhuislift op te stellen;
 • de Verhuislift te bedienen;
 • een aangevangen opdracht zonder vertraging te voltooien;
 • tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende meerkosten, na expliciete goedkeuring van deze meerkosten door de Klant, alle verwante werkzaamheden te verrichten tenzij hierdoor de exploitatie van het bedrijf op onevenredige wijze zou worden verstoord;
 • instructies te vragen aan de Klant, indien om welke reden dan ook het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk is of wordt en bij gebreke van die instructies alle maatregelen te nemen die hij als zorgvuldig Dienstverlener in het belang van de Klant mag achten. De hieruit voortvloeiende meerkosten zijn voor rekening van de partij aan wie de verhindering toegerekend kan worden;
 • de Klant te vrijwaren voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het niet nakomen van zijn verplichtingen, die voortvloeien uit deze voorwaarden, tenzij die aanspraken van derden redelijkerwijs niet toegerekend kunnen worden aan het niet nakomen door de Dienstverlener.

Artikel 8

Verplichtingen van de Klant:
Inlichtingen- Locatie en omgevingsfactoren – Voorzorgen bij laden en lossen – Beschikkingsrecht Goederen – Parkeervergunning(en)

Inlichtingen

8.1 De Klant dient alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen over de locatie, de betrokken gebouwen, de omgeving en de aard van de Goederen teneinde een correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

De Klant staat ervoor in dat de overeengekomen locatie voor de uitvoering van de Verhuisliftservice toegankelijk is, onder meer voor het ter plaatse brengen, voor de correcte plaatsing en bediening van de Verhuislift. Daartoe dient de Klant minstens volgende inlichtingen te verschaffen:

 • of er voldoende doorgang voor de Verhuislift naar de locatie is;
 • of de ondergrond stabiel genoeg is voor de plaatsing van de Verhuislift;
 • of er voldoende plaats is voor de Verhuislift (doorgangshoogte 3,5 m en twee vrije parkeerplaatsen onder het verhuisraam/balkon waardoor de goederen zullen gaan);
 • of de Goederen die met de Verhuislift verplaatst dienen te worden door het raam/balkon passen;
 • of er geen kabels aanwezig zijn die het gebruik van de Verhuislift kunnen belemmeren;

zonder dat deze opsomming limitatief is.

Locatie en omgevingsfactoren

8.2 De Klant moet oprecht en volledig alle factoren aanduiden die het normale werk kunnen beïnvloeden of de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen.

Zo dient de klant:

 • de ligging en de schikking van de gebouwen nauwkeurig weer te geven;
 • aan te geven of de gevels en of balkons van het gebouw bestand zijn tegen het professioneel plaatsen van de Verhuislift;
 • of er al dan niet een gemakkelijke toegang is voor de Verhuislift;
 • of er publieke werken uitgevoerd worden, die de plaatsing van de Verhuislift kunnen hinderen;
 • of men bermen op of af moet;
 • of men aardewegen, grachten of andere hindernissen moet oversteken;
 • of de gevels en of balkons van het gebouw bestand zijn tegen het professioneel plaatsen van de Verhuislift;
 • of er zich obstakels voor het gebouw bevinden, zoals: palen, lantaarnpalen, terrassen, bomen;
 • of de lengte van de voortuin in de weg staat aan de plaatsing van de Verhuislift,

zonder dat deze opsomming limitatief is. Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hierover, door de Klant of zijn lasthebber, zijn ten laste van de Klant.

Voorzorgen bij laden en lossen

8.3 De Klant of zijn lasthebber dient alle noodzakelijke voorzorgen te nemen opdat de Verhuislift van de Dienstverlener onmiddellijk bij aankomst opgezet /geïnstalleerd kan worden. Zo dient de Klant zorg te dragen voor:

 • het afbakenen/ het ontoegankelijk maken van de ruimte waar de Verhuislift wordt geplaatst;
 • de tijdige aanvraag en verkrijging van de nodige vergunningen en/of parkeerborden, tenzij de Klant de Dienstverlener tijdig verzoekt om de reservatie op zich te nemen.

Beschikkingsrecht Goederen

8.4 De Klant verklaart rechtsgeldig over alle te verhuizen Goederen te mogen beschikken alsook dat de Goederen niet bezwaard zijn met een beslag.

Parkeervergunning(en) en verkeerd geparkeerde voertuigen

8.5 De Klant zal de kosten dragen voor het noodzakelijk voorbehouden van plaatsen met het oog op het stationeren van de Verhuislift, als het politiereglement dit vereist. De Klant kan de Dienstverlener verzoeken om deze dienst aan te bieden. In zulk geval komen de kosten van de reservatie ten laste van de Klant.

De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om twee (2) parkeerplaatsen vrij te houden en dit recht onder de raamopening waar de goederen door moeten. De Dienstverlener kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging opgelopen door het niet of foutief plaatsen van parkeerverbodsbord(en).

Alle gevolgen en bijkomende kosten ten gevolge van het niet nemen van deze voorzorgen komen ten laste van de Klant. Als de Dienstverlener zelf aan de oorzaak ligt van het gegeven dat de Dienstverlener niet onmiddellijk kan overgaan tot het uitvoeren van de overeenkomst, zal de Dienstverlener alle gevolgen en bijkomende kosten dragen.

Sancties op niet naleven bepalingen

8.6 Alle risico’s, verlies of schade voortvloeiende uit het niet naleven van de bepalingen in artikel 8, komen ten laste van de Klant.Als de Verhuisliftservice niet kan worden uitgevoerd veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Klant, dient de Klant de Dienstverlener schadeloos te stellen voor alle kosten die de Dienstverlener heeft moeten maken. De Dienstverlener legt van deze kosten sluitend bewijs voor.

De Klant zal de Dienstverlener vergoeden en vrijwaren voor elk bedrag waartoe de Dienstverlener door derden wordt aangesproken wegens miskenning van deze bepaling.

Artikel 9

De Dienstverlening
Gebruik Verhuislift – Goederen uitgesloten van de dienstverlening – Laadplatform

Gebruik Verhuislift

9.1 De Verhuisliftservice is beperkt tot de loutere bediening van de Verhuislift door de liftoperator. De Dienstverlener staat dan ook NIET in voor de plaatsing en lossing van de Goederen op en van de Verhuislift. De Klant alleen is verantwoordelijk voor de correcte plaatsing en de bevestiging van de Goederen op de Verhuislift in overeenstemming met de instructies over een correct en veilig gebruik.Enkel indien de Dienstverlener op uitdrukkelijk verzoek van de Klant toch zou meehelpen met de plaatsing en lossing van de goederen op en van de Verhuislift, gebeurt dit op uitdrukkelijke verantwoordelijkheid en risico van de Klant.

Goederen uitgesloten van de dienstverlening

9.2 De Klant verbindt zich ertoe geen Goederen op de Verhuislift te plaatsen die het maximaal hefvermogen opgegeven door de fabrikant/constructeur en/of de afmetingen van het laadplatform overschrijden.

Platform

9.3 De Klant (of andere personen die de Klant meehelpen met het laden en lossen van de Goederen op de Verhuislift), zal/zullen zich op geen enkel ogenblik en onder geen enkele omstandigheid op het laadplatform begeven.

Artikel 10

Annuleren Opdracht door de Dienstverlener
Tijdige aanwezigheid – Zwaarwegende redenen

Tijdige aanwezigheid

10.1 De Klant dient ervoor te zorgen dat vijftien (15) minuten voor het overeengekomen tijdstip hijzelf of een lasthebber op de locatie aanwezig is. Extra wachttijd of elke andere vertraging te wijten aan de Klant, zullen aan de Klant worden doorgerekend. Indien niemand op de locatie aanwezig is vijftien (15) minuten na het overeengekomen tijdstip voor de uitvoering van de Verhuisliftservice, mag de Dienstverlener de overeenkomst als geannuleerd beschouwen.In voorkomend geval is de Klant de Dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd, conform de bepalingen van artikel 15.
Zwaarwegende redenen

10.2 De Dienstverlener kan steeds naar eigen inzicht beslissen dat de Verhuisliftservice niet kan worden uitgevoerd om zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld omdat de locatie voor de uitvoering van de overeenkomst niet toegankelijk is, de Goederen die geplaatst worden op de Verhuislift niet geschikt zijn, de weersomstandigheden gevaarlijk zijn, etc.De beslissing van de Dienstverlener om de Verhuisliftservice niet uit te voeren omwille van bovengenoemde situaties, kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook.

Artikel 11

Aansprakelijkheid van de Dienstverlener
Vertraging – Overmacht – Tijdelijke verhindering – Blijvende verhindering

Aansprakelijkheid van de Dienstverlener

11.1 Uitgezonderd in geval van overmacht, omstandigheden buiten de wil van de partijen en de hierna beschreven gevallen in artikel 12.4, is de Dienstverlener aansprakelijk voor verlies en schade, door hem en/of zijn Onderaannemer(s) toegebracht aan Goederen die deel uitmaken van de Verhuisliftservice, alsook voor schade door vertraging, veroorzaakt door de schuld van de Dienstverlener en/of diens Onderaannemer(s), met uitsluiting van vertraging te wijten aan derden.

Vertraging

11.2 Onder ‘vertraging’ wordt verstaan: de aankomst op het adres waarbij zich een vertraging voordoet van minstens vijftien (15) minuten, in vergelijking met het afgesproken uur van aankomst.

Overmacht

11.3 Onder overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden waarop de Dienstverlener geen vat heeft of behoort te hebben en welke hem menselijkerwijze in de praktische onmogelijkheid stellen om zijn verplichtingen na te komen.11.4 De Dienstverlener is in het bijzonder niet aansprakelijk voor: rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, terreurdaden, oproer, staking, overheidsmaatregelen, alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van (pan)epidemieën en quarantaine, bliksem, brand, overstroming, sneeuw, ijs, onweer, storm code oranje en windstoten code rood, tornado’s, het neerstorten van vliegtuigen, sluiting van dooibarelen, gebruik van dwarswegen, enz. wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goed verloop van de verhuisopdracht onmogelijk maken.

Tijdelijke verhindering

11.5 In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de overeenkomst tijdelijk is verhinderd ten gevolge van overmacht, zal de overmacht slechts tot gevolg hebben dat de uitvoering van die verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) wordt uitgesteld, en zal de overmacht niet gelden als een reden om de overeenkomst niet na te komen of de overeenkomst op te zeggen.De tijdelijke opschorting van de uitvoering van de dienstverlening door overmacht leidt van rechtswege en zonder schadevergoeding tot een verlenging van de leveringstermijn voor de periode van de overmacht.

Blijvende verhindering

11.6 In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de overeenkomst blijvend is verhinderd door overmacht, dan is iedere Partij gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 12

Klachten in geval van schade aan de Goederen
Schademelding – Bewijslast – Gelimiteerde aansprakelijkheid – Uitsluiting aansprakelijkheidDe Dienstverlener is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van haar bewezen fout of die van haar aangestelden en/of onderaannemers.

De Dienstverlener en/of zijn onderaannemers/ leveranciers zijn nooit aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals, maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, gederfde winst en gevolgschade.

Schademelding

12.1 Op straffe van verval van recht moet elk bezwaar tegenover de Dienstverlener het voorwerp uitgemaakt hebben van door de Klant of zijn lasthebber tijdig geformuleerde opmerkingen uiterlijk op het moment van het beëindigen van de Verhuisliftservice op het document dat hem werd aangeboden door de Dienstverlener. Als de Klant geen melding doet van klachten en/of schade op dit document bij de oplevering van de dienstverlening, ook in het geval de Klant niet aanwezig was bij de beëindigen van de dienstverlening, wordt de Verhuisliftservice geacht schadevrij te zijn uitgevoerd, onder voorbehoud van tegenbewijs.

Bewijslast

12.2 In ieder geval ligt de bewijslast van de omvang van de schade bij de Klant.

Gelimiteerde aansprakelijkheid

12.3 De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is in geval van verlies of schade aan verhuisde voorwerpen door diens fout, beperkt tot een bedrag van € 125 per kubieke meter van de verloren gegane of beschadigde voorwerpen.

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener kan in geen geval gelimiteerd worden als er sprake is van opzet en/of grove schuld en/of grove nalatigheid.

Uitsluiting aansprakelijkheid

12.4De Dienstverlener is in alle gevallen ontlast van elke mogelijke aansprakelijkheid voor alle schade (met inbegrip van vertragingsschade, schade aan gebouwen, goederen en letselschade) en verliezen tijdens de dienstverlening:

 • indien deze is toegebracht door en/of volledig te wijten aan de Klant, een familielid, zijn lasthebber/aangestelde(n) of een derde die voor zijn rekening komt;
 • ontstaan door verkeerde, onbetrouwbare, onvolledige of laattijdige input of instructies van de Klant, zijn lasthebber/aangestelde(n) van de Klant, wat betreft de ter beschikking te stellen gegeven vermeld onder artikel 8;
 • ontstaan door vertragingen m.b.t. de uitvoering van de Verhuisliftservice, die niet te wijten is aan de Dienstverlener;
 • veroorzaakt door het plaatsen van de Goederen op de Verhuislift, het vastmaken van de Goederen op de Verhuislift of het lossen van de Goederen van de Verhuislift, vermits dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid en op risico van de Klant;
 • aan de Goederen die de afmetingen van het laadplatform overschrijden en/of het gewicht van Goederen die het hefvermogen van de Verhuislift te boven gaan;
 • die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of zijn lasthebber/aangestelde(n) of een derde die voor zijn rekening komt, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid, onvoorzichtigheid of niet-toepassing van deze voorwaarden (bijvoorbeeld schade veroorzaakt wegens het niet deugdelijk plaatsen en/of lossen van de Goederen op de Verhuislift);
 • indien deze werd veroorzaakt door regen of stormweer, indien de Klant de Dienstverlener heeft geïnstrueerd het einde van het regen en stormweer niet af te wachten, tegen het advies van de Dienstverlener in;
 • indien het gaat om geringe of onvermijdelijke schade aan de Goederen veroorzaakt door het normale gebruik van de Verhuislift;
 • die zich niet zou hebben voorgedaan indien de Klant voldoende zorgvuldig zou hebben gehandeld om de schade te beperken;

Reeds bestaande schade en/of gebreken aan de Goederen zijn uitgesloten van enige aansprakelijkheid vanwege de Dienstverlener, ook indien deze schade en/of gebreken verergerd zou(den) zijn door het gebruik van de Verhuislift.

Artikel 13

Schade door vertraging
Bij vertraging in de dienstverlening is schadevergoeding enkel verschuldigd, als de Klant bewijst dat er hierdoor schade is ontstaan en dat een klacht ingediend werd, via e-mail of middels aangetekende brief aan de Dienstverlener, binnen de twee (2) werkdagen na beëindiging van de dienstverlening. Als de Klant geen melding doet van schade door vertraging binnen de gestelde termijn, wordt aangenomen dat de dienstverlening zonder vertraging is uitgevoerd, onder voorbehoud van tegenbewijs.

Artikel 14

Schade geleden door de Klant
Uitbetalen schade aan de Klant – Verjaring – Opschorting – Afwering

Uitbetalen schade aan de Klant

14.1 In het geval de aansprakelijkheid van de Dienstverlener op grond van artikel 11 dan wel artikel 12 en/of artikel 13 ontegensprekelijk is vastgesteld en de schade begroot en vaststaand is, is de schadevergoeding aan de Klant zoals beschreven in artikel 12.3 resp. artikel 13, te betalen uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na de opmaak van de kwijting, bij gebreke waaraan de wettelijke interest verschuldigd is te rekenen vanaf de dag van de opmaak van de kwijting en tevens een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van het schadebedrag in hoofdsom, met een minimum van €50.

Verjaring

14.2 Onverminderd de toepasselijke dwingendrechtelijke regels inzake verjaring, verjaart elke vordering lastens de Dienstverlener één (1) jaar na de vaststelling van de schade en/of tekorten, of bij betwisting hieromtrent één (1) jaar na datum van de factuur.

Opschorting

14.3 In geen geval mag de Klant zich beroepen op verliezen, schade of eventuele vertragingen, om de betalingen die hij aan de Dienstverlener verschuldigd is, geheel of ten dele op te schorten, tenzij de schuldvordering van de Klant onbetwistbaar vaststaand en opeisbaar is.

Afwering

14.4 De Dienstverlener bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van al degenen – waaronder zowel ondergeschikten als niet- ondergeschikten zijn begrepen – die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en voor wie hij volgens de wet aansprakelijk is.

Artikel 15

Aansprakelijkheid Klant
Correct gebruik Verhuislift – Vertraging

Correct gebruik Verhuislift

15.1 Indien de Klant de instructies en/of aanwijzingen van de operator inzake het correct gebruik van de Verhuislift negeert en/of het laadplatform overbelast en/of enige handeling stelt waardoor schade aan de Verhuislift ontstaat, is de Klant gehouden de schade aan de Verhuislift aan de Dienstverlener te vergoeden.
Vertraging15.2 Onverminderd het recht van de Dienstverlener om bij een vertraging van meer dan vijftien (15) minuten de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, geeft elke vertraging van meer dan vijftien (15) minuten veroorzaakt door of te wijten aan de Klant of zijn lasthebber, aanleiding tot betaling van schadevergoeding door de Klant aan de Dienstverlener, wanneer deze bewijst dat door stilstand van materiaal en personeel de contractueel overeengekomen prijs niet langer de gepresteerde uren dekt. De schadevergoeding is in dat geval gelijk aan het verschil tussen de overeengekomen prijs en de werkelijke prijs (rekening houdend met o.a. de werkelijk gepresteerde uren), te vermeerderen met alle schades, verliezen en kosten (alles inclusief en niets uitgezonderd) die de Dienstverlener door de vertraging heeft geleden.

Indien de Dienstverlener de overeenkomst echter als geannuleerd beschouwd, is de Klant de volledige prijs van de overeenkomst verschuldigd in conformiteit met artikel 5.5.

Artikel 16

Verzekering « Alle Risico’s »

Gelimiteerde Aansprakelijkheid Dienstverlener

16.1 De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is gelimiteerd, zie artikel 12.3. Het is de Klant dan ook aan te raden om een Verzekering “Alle Risico’s” af te sluiten zodat de Klant de beschadigde voorwerpen aan hun actuele waarde vergoed krijgt.16.2 De Klant begrijpt dat als hij zich niet wenst te verzekeren en er schade voorvalt waarvoor de Dienstverlener aansprakelijk is, de Dienstverlener enkel verplicht is om de Klant te vergoeden conform de bepalingen onder artikel 12.3.

Artikel 17

Betalingsvoorwaarden
Protest factuur – Vervaltermijn – Opschorting levering – Verwijlinterest

Protest factuur

17.1 De facturen van de Dienstverlener worden geacht aanvaard te zijn door de Klant met uitzondering van een gemotiveerd schriftelijk protest binnen de veertien (14) dagen na de datum van de factuur.

Als een gedeelte van de factuur wordt geprotesteerd, dient het protest duidelijk aan te geven welk deel van de factuur wordt geprotesteerd en op welk bedrag dit protest betrekking heeft. Hoewel de factuur ongeacht het protest integraal verschuldigd en opeisbaar blijft, verbindt de Klant zich ertoe om bij een gedeeltelijk protest minstens het niet‐ geprotesteerde bedrag of het bedrag dat overeenstemt met het niet geprotesteerde deel, onmiddellijk te betalen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, zonder dat deze betaling op enigerlei wijze afbreuk kan doen aan de verschuldigdheid en de opeisbaarheid van de andere delen en bedragen en aan de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden hierop. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de factuur. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op de openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

Vervaltermijn

17.2 De gelden die aan de Dienstverlener verschuldigd zijn, uit welke hoofde dan ook, zijn binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Verwijlinterest

17.3 In geval van niet-betaling binnen de vermelde vervaltermijn is er – van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling – de wettelijke verwijlinterest verschuldigd te rekenen vanaf de datum van de factuur en ook een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding uit hoofde van administratiekosten van 10% van het factuurbedrag – met een minimum van €50.

Opschorting uitvoering dienstverlening

17.4 De niet-tijdige betaling van het voorschot, leidt tot de opschorting van de uitvoering van de Verhuisliftservice totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft. Ingeval de Klant na een schriftelijke herinnering weigert over te gaan tot betaling, tenzij de Klant/Consument de overeenkomst tijdig herroepen heeft, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor dit te beschouwen als gehele of gedeeltelijke annulering vanwege de Klant, in welk geval schadevergoeding verschuldigd is, in conformiteit met de termijnen voorzien onder artikel 5.5.

Artikel 18

Netting(Enkel indien de Klant geen Consument is)

In overeenstemming met de bepalingen van art. 14 en 15 van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 (WFZ), verklaren Partijen zich akkoord met het principe van ‘netting’ in het geval van een insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop. In voorkomend geval zullen Partijen van rechtswege alle actuele bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar compenseren en verrekenen.

Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door Partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

Artikel 19

Verwerking van persoonlijke data19.1 De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming na te leven, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) 2016/679 en ervoor te zorgen dat ook zijn personeel en onderaannemers deze wetgeving respecteren.

19.2 De Dienstverlener verwerkt als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ de identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens met betrekking tot de Goederen, alsook gegevens met betrekking tot het laad-en losadres van de Klant om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om een klantenadministratie te voeren en eventuele betwistingen te beheren.

19.3 De Dienstverlener heeft passende maatregelen genomen om de privacy en beveiliging van de persoonlijke data te garanderen. De Dienstverlener geeft enkel aan een beperkt aantal werknemers (op basis van het “need to know” principe) toegang tot de persoonlijke data. De Dienstverlener brengt de Klant op de hoogte over hoe diens privacy en rechten gewaarborgd worden.

Artikel 20

Nietigheid
Als één of meer bepalingen van deze BKV Verhuisliftservice Voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de Partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet-nietige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische uitwerking.

Artikel 21

Vertaling BKV Verhuisliftservice Voorwaarden
Deze “BKV Verhuisliftservice Voorwaarden” zijn oorspronkelijk opgemaakt in de Nederlandse taal. Ten aanzien van de vertalingen van onderhavige voorwaarden naar het Frans geldt, dat in geval van misverstanden over de woordelijke en inhoudelijke betekenis, de strekking, draagwijdte en interpretatie van deze vertalingen, de Nederlandse tekst de basis vormt en de uitleg en interpretatie van deze tekst prevaleert boven die van welke vertaling dan ook. Deze voorwaarden worden aan de Klant overgemaakt in het Nederlands, Engels of Frans, naar gelang de keuze van de Klant.

Artikel 22

Toepasselijk Recht en Bevoegdheid van de Rechtbanken

Toepasselijk Recht

22.1 Op alle overeenkomsten tussen de Dienstverlener en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Bevoegdheid Rechtbanken

22.2 Alle geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze “BKV Verhuisliftservice Voorwaarden” van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost en die door de Dienstverlener aanhangig worden gemaakt, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de Dienstverlener gevestigd is onverminderd het recht van de Dienstverlener om het gerezen geschil in te leiden voor de rechter zoals bepaald in artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W.

22.2 Alle geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze “BKV Verhuisliftservice Voorwaarden” van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost en die door de Consument aanhangig worden gemaakt, zullen worden beslecht door de bevoegde de Rechtbanken van het arrondissement waar de Consument zijn woonplaats heeft onverminderd het recht van de Consument om het gerezen geschil in te leiden voor de rechter zoals bepaald in artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W.

Webdesign en website gemaakt door Green Bananas. Contacteer ons voor technische vragen.